قسمت چهارم: کوکایین (بخش اول: از کوهپایه تا داروخانه)
سرگذشت کوکایین، تاریخ ‌ساز‌ترین ماده‌ی مخدر تمام دوران


این اپیزود بخش اول از سه‌گانه‌ی کوکایین چیزکسته. بخش دوم به فاصله‌ی یک هفته از این قسمت منتشر می‌شه.