قسمت شانزدهم: تاریخ خودکاردر این قسمت می‌شنوید:

  • داستان ابداع نوشتن

  • اختراع کاغذ و قلم نی در مصر باستان

  • داستان استفاده از پر به عنوان قلم

  • داستان اختراع خودنویس

  • اختراع خودکار

  • جنگ جهانی دوم و مشکلات خودکار

  • ظهور کمپانی بیک و اختراع خودکار مدرن

توی این قسمت تاریخ خودکار رو تعریف می‌کنیم.

خودکار و بطور کلی قلم وسیله‌ایه که نوشتن رو برای بشر ممکن کرده. به کمک قلم بوده که ما تونستیم افکار و احساسات و علممون رو ثبت کنیم. خودکار امروزی شاید ۸۰ سالش هم نباشه ولی پشتش ۲۶ قرن تاریخ وجود داره. تو این قسمت قراره درباره این قصه‌ی پر فراز و نشیب خودکار صحبت کنیم.